چهارشنبه 6 خرداد 1394
صفحه نخست لیست آزمایش های جدید

رديف كد بين المللي نوع خدمات: پذيرش و نمونه گيري
1 80001 پذيرش بيمار براي انجام تستهاي آزمايشگاهي شامل ثبت نمونه اخذ شده و يا آورده شده خونگيري و يا جمع آوري نمونه مثل ادرار و ساير مايعات بدن
2 80003 خونگيري از وريد يا مويرگها چند بار مثل تست تحمل گلوكز
3 80004 خونگيري از بچه هاي 5 سال و زير 5 سال
4 80005 برداشت از واژن ، پروستات يا مجرا
5 80006 جمع آوري ترشحات سينه
6 80007 اندازه گيري حجم ادرار جمع آوري شده در مدت زمان معين
7 80008 جمع آوري شيره معده يا دوازدهه براي يك نمونه
8 80009 جمع آوري شيره معده بعد از تحريك با هيستامين يا مشابه
9 80010 نمونه گيري و برداشت از ضايعات قارچي و گال و ليشمانيا
10 80510 حق فني خدمات آزمايشگاهي
رديف كد بين المللي نوع خدمات: تجزيه ادرار
11 81000 كامل ادرار با استفاده از نوار ادراري يا قرص هاي دارويي براي تعيين بيلي روبين ، قند ، هموگلوبين ، كتون ها ، لكوسيت ها ، نيتريت ، PH وزن مخصوص ، اوروبيلينوژن و غيره بصورت ماكروسكوپي بدون استفاده از دستگاه همراه با مشاهده ميكروسكوپي
12 80014 آزمايش بيوشيميايي تك درخواستي ادرار هر كدام حداكثر تا 2 تست
13 81015 آزمايش ميكروسكوپي ادرار به تنهايي
14 84315 وزن مخصوص و گزارش كتبي آن
15 82044 ميكروآلبومينوري نيمه كمي با نوار تست
16 80018 اندازه گيري پروتئين ادرار جمع آوري شده در مدت زمان معين
17 80019 پروتئين بنس جونز در ادرار به روش شيميايي
18 83069 تعيين مقدار هموگلوبين ، اگزالات ، سيترات ، و يا پنتوز در ادرار
19 84578 اوروبيلينوژن ادرار به روش كيفي
20 84583 اوروبيلينوژن ادرار به روش نيمه كمي
21 84580 اوروبيلنوژن ادرار به روش كمي
22 80024 اسيد فنيل پيروويك در ادرار بروش كيفي (PKU)
23 80025 اندازه گيري اسيد هموژنتيسيك ادرار
24 80511 اندازه گيري مس 24 ساعته
25 80512 تيروزين ادرار به روش كيفي
26 82615 سيستين و هموسيستين ادرار به روش كيفي
27 83070 هموسيستين ادرار به روش كيفي
28 80028 تجسس كريستالهاي پيروفسفات و اورات
29 80513 تعيين ديسمورفيك RBC در ادرار
رديف كد بين المللي نوع خدمات: شيمي باليني
30 82947 تعيين مقدار گلوكز خون يا ادرار هر كدام به تنهايي
31 82950 2تعيين مقدار گلوكز خون 2 ساعت پس از صرف صبحانه (2hpp)
32 82951 تست تحمل گلوكز با حداقل 4 نمونه (GTT)
33 84520 تعيين مقدار اوره خون يا ادرار هركدام به تنهايي
34 82565 تعيين مقدار كراتينين خون يا ادرار هر كدام به تنهايي
35 84550 تعيين مقدار اسيد اوريك خون يا ادرار هر كدام به تنهايي
36 84478 تري گليسيريد خون
37 82465 كلسترول خون
38 83718 اندازه گيري HDLc خون
39 83721 اندازه گيري LDLcخون
40 83719 اندازه گيري VLDLc خون
41 80041 اندازه گيري  ليپيد توتال در خون
42 84295 اندازه گيري سديم خون يا ادرار هر كدام به تنهايي
43 84132 اندازه گيري پتاسيم خون يا ادرار هر كدام به تنهايي
44 82310 اندازه گيري كلر خون يا ادرار هر كدام به تنهائي
45 82374 اندازه گيري دي اكسيد كربن يا بي كربنات
46 80178 ليتيم
47 823101 تعيين ميزان كلسيم خون يا ادرار هر كدام بتنهائي
48 82330 تعيين ميزان كلسيم يونيزه خون
49 84100 تعيين ميزان فسفر خون يا ادرار هر كدام به تنهايي
50 83540 اندازه گيري آهن خون
51 83550 اندازه گيري ظرفيت اتصال آهن (TIBC)
52 84155 تعيين ميزان  پروتئين خون يا ادرار هر كدام به تنهائي
53 82040 اندازه گيري آلبومين خون
54 80054 تعيين ميزان پروتئين توتال و نسبت آلبومين به گلوبولين
55 80514 اندازه گيري بيلي روبين خون شامل ( توتال و مستقيم )
56 84450 SGOT) AST )
57 84460 SGPT)ALT )
58 84075 فسفاتاز قليايي (ALP)
59 84060 فسفاتاز اسيدي توتال (ACP)
60 84066 اسيد  فسفاتاز پروستاتيك
61 83615 LDH)LD)
62 83625 ايزو آنزيم هاي LD  ،  جداسازي و اندازه گيري
63 82550 CPK يا CK توتال
64 82553 CK-MB
65 82085 آلدولاز
66 82955 G6 PD
67 82150 آميلاز خون يا ادرار هر كدام به تنهايي
68 83690 ليپاز خون
69 83570 ايزو سيترات دهيدروژناز
70 80071 سوربيتول دهيدروژناز
71 82977 گاما گلوتاميل ترانسفراز   (Gamma  GT)
72 83670 لوسين آمينو پپتيداز (LAP)
73 83915 5 نوكلئوتيداز(NT-5)
74 82480 اندازه گيري كولين استراز سرم
75 82482 اندازه گيري كولين استراز خون كامل
76 80515 اندازه گيري آدنوزين د آميناز (A.D.A)
77 80516 اندازه گيري پيروات سرم
78 80517 اندازه گيري لاكتات سرم
79 85549 تعيين مقدار موراميداز سرم
80 82545 كليرانس  كراتنيين
81 84545 كليرانس  اوره
رديف كد بين المللي نوع خدمات: شيمي باليني اختصاصي
روشهای الکتروفورزیس
82 83020 الكتروفورزيس هموگلوبين همراه اندازه گيري هموگلوبين F بروش شيميايي و هموگلبين A2  به روش ستون تواما
83 80518 الكتروفورزهموگلوبين به روش سيترات آگاروز به منظور افتراق هموگلوبين هاي غير طبيعي
84 80519 آزمايش ايزوپروپانل و حرارت (  تعيين هموگلوبين نا پايدار )
85 80520 تعيين نسبت زنجيره هاي گلوبيني به روش Invitro  بيوسنتر
86 830301 تعيين مقدار هموگلوبين جنيني (HbF) بروش شيميايي
87 80082 تعيين مقدار هموگلوبين A2  ستون
88 82664 الكتروفورزيس پروتئينها
89 826641 الكتروفورزيس پروتئينها در ادرار يا مايع نخاع
90 826642 الكتروفورزيس زنجيره گلوبين
91 826643 الكتروفورزيس ليپوپروتئين ها
92 82172 هر يك ازاپو ليپو پروتئين ها
93 80088 ايمونو الكترو فورزيس سرم يا ادرار
94 80089 الكتروفورزيس ايزو آنزيم هاي CK و LD، آلكالن فسفاتاز و ....
95 80090 ( Current lmmuno Electrophoresis counter)روشهاي  كروماتوگرافي CCIEC
96 82486 كروماتوگرافي ستوني ( مانند گاز ، مايع و HPLC) به روش كيفي
97 82491 كروماتوگرافي ستوني ( مانند گاز ، مايع و HPLC) به روش كمي
98 82487 كرماتوگرافي كاغذي يك بعدي
99 82488 كرماتوگرافي كاغذي دو بعدي
100 82489 كرماتوگرافي Thin layer
101 80096 (HbA1C)اندازه گيري هموگلوبين گليكوزيله
102 83655 اندازه گيري هر يك از فلزات سنگين درمايعات بدن به روش جذب اتمي ( Hg، Cu، Zn، Fe )
103 83735 اندازه گيري منيزم خون يا ساير فلزات سنگين به روش اسپكتروفتومتري
104 80099 اندازه گيري منيزم يونيزه خون به روش اسپكتروفتومتري
105 83925 تجسس مواد مخدر ( مانند مورفين و مپريدين )
106 80101 اسيداستيل سالسيليك به روش كيفي (آسپيرين)
107 80102 اسيداستيل سالسيليك به روش كمي (آسپيرين)
108 80103 اندازه گيري باربيتوريك بطريق شيميايي
109 80156 اندازه گيري كاربامازپين و داروهاي ضد صرع و آنتي بيوتيك
110 80158 اندازه گيري سيكلوسپورين در سطح خون
111 80106 اندازه گيري  سطح خوني ساير داروها
112 80107 تعيين مقدار 5 هيدروكسي اندول استيك اسيد (5- HIAA)
113 84585 تعيين مقدار وانيليل مندليك اسيد در ادرار (VMA)
114 80521 اندازه گيري متيل موالونيك اسيد (M.M.A)
115 82382 كتكول آمين هاي خون يا ادرار هر كدام
116 83835 تعيين مقدار متانفرين و نورو متانفرين و اپي نفرين ادرار هركدام
117 80111 تعيين مقدار 17-كتواستروئيدها ، در ادرار
118 80112 تعيين مقدار 17 هيدروكسي استروئيدها در ادرار
119 80113 آزمايش اسپكتروفتومتريك مايع آمنيوتيك
120 80114 اندازه گيري بيلي روبين مايع آمنيوتيك
121 83661 تعيين لسيتين و اسفنگوميلين در مايع آمنيوتيك
122 83662 آزمايش ثبات كف (Foam Stability Test)
123 83500 اندازه گيري هيدروكسي پرولين آزاد در ادرار
124 83505 اندازه گيري هيدروكسي پرولين توتال در ادرار
125 80119 تعيين مقدار موكوپروتئين هاي خون
126 83866 اسيد موكو پلي ساكاريدها به روش كيفي
127 83864 اسيدموكوپلي ساكاريدها به روش كمي
128 82926 اسيدمعده آزاد و توتال براي هر نمونه
129 82928 اسيدمعده آزاد يا توتال براي هر نمونه
130 83528 فاكتور داخلي (Intrinsic Factor)
131 80125 جمع آوري عرق به هر طريق
132 80126 تعيين دلتا آمينولوولينيك اسيد
133 80127 تعيين مقدار پورفيرين
134 84119 اوروپورفيرين ادرار به روش كيفي
135 84120 اوروپورفيرين ادرار بروش كمي و قطعه قطعه كردن
136 841191 كوپروپورفيرين ادرار به روش كيفي
137 841201 كوپروپورفيرين ادرار به روش كمي و قطعه قطعه كردن
138 84106 پورفوبيلينوژن ادرار به روش كيفي
139 84110 پورفوبيلينوژن ادرار به روش كمي
140 84577 تعيين مقدار اوروبيلين در مدفوع
141 84030 اندازه گيري فنيل آلانين يا تيروزين  به روش شيميايي
142 82390 اندازه گيري سرولوپلاسمين به روش شيميايي
143 82140 اندازه گيري آمونياك خون
144 83605 تعيين مقدار اسيد لاكتيك خون
145 82055 الكل ( اتانول ) براي هر نمونه بجز هواي تنفسي
146 83874 ميوگلوبين(Myoglobin)
147 83050 تعيين مقدار مت هموگلوبين (Met Hemoglobin)
148 83010 تعيين مقدار هاپتوگلوبين به طريق شيميايي يا كمي
149 84512 تروپونين به روش كيفي
150 80522 تروپونين به روش كمي
151 80565 تعيين ميزان هموستئين
152 82760 تعيين ميزان گالاكتوز خون
153 80145 تست جذب دي گزيلوز خون يا ادرار
154 80146 تست تحمل لاكتوز
155 82946 تست تحمل گلوكاگون
156 82953 تالبيد تاميد
157 82803 گازهاي خوني ( CO2،PH،PO2،PCO2،HCO3 )و (محاسبهO2 اشباع)
158 82375 منوكسيدكربن يا كربوكسي هموگلوبين به روش كمي
159 82376 منواكسيد كربن يا كربوكسي هموگلوبين بروش كيفي
160 80152 استن و اجسام كتوني سرم بروش كيفي و نيمه كمي
161 82180 تعيين مقدار اسمولاليته پلاسما يا ساير مايعات بدن
162 82380 اندازه گيري كاروتن خون
163 821801 اندازه گيري اسيد اسكوربيك (ويتامين C) خون
164 84425 تيامين (ويتامين B1)
165 84252 ريبوفلاوين (ويتامين B2)
166 84746 فوليك اسيد سرم (ويتامينBc)
167 82607 ويتامين B12
168 84590 اندازه گيري ويتامين A
169 80163 Dithionite rapid test)Solubility test)
170 80164 Transferrin
171 80165 Transferrin  Saturation
172 80532 تعيين رسپتورهاي ترانسفرين
173 80166 تجزيه سنگهاي ادراري و كيسه صفرا
174 80162 Digoxin
175 82728 فريتين
رديف كد بين المللي نوع خدمات: هورمونها
176 84480 T3
177 80169 T4
178 84479 T3Uptake
179 84483 TSH
180 84481 F T3
181 80173 F T4
182 80174 TRH
183 84432 Thyroglobulin
184 83001 FSH
185 83002 LH
186 84146 Prolactin
187 84402 Testosterone
188 80524 Free Testosterone
189 80525 DHEA-S
190 82627 DHEA
191 84144 Progesterone
192 83498 17- OH Progesterone
193 82670 (Stradiol strogen)
194 82677 Estriol
195 82157 Andrstenedione
196 80187 PTH
197 82308 Calcitonin
198 82306 D3(25-OH Vitamin)  Calcifediol
199 82307 1/25- Dihydroxy Vitamin D)calciferol )
200 84244 Renin
201 82164 ACE  ANGIOTENSIN CONVERTING ENZYME
202 82163 Angiotensinll
203 82088 Aldosterone
204 82668 (اريتروپوئتين )EPO
205 82024 ACTH
206 82530 Cortisol
207 83003 HGH
208 80199 HGH پس از تحريك ( تزريق L-Dopa يا ورزش ) 4 نمونه
209 83525 Insulin
210 84681 C-Peptide
211 82943 Glucagon
212 82941 Gastrin
213 82938 گاسترين بعد از تحريك سكرتين
214 84702 Beta_HCG
215 80526 Beta_HCG با تيراژ حداقل با سه رقت
216 84588 وازوپرسين ( ADH)
217 80527 اندازه گيري ميكروآلبومين به روش الايزا
218 80207 هورمونهاي ديگري كه بروشهاي RIA والايزا اندازه گيري مي شوند
رديف كد بين المللي نوع خدمات: تومور ماركرها
219 80208 آزمايشهايي كه به روش كمي لو مينسانس و الكتروكمي لومينسانس اندازه گيري مي شوند
220 80210 CEA
221 80211 آلفا فتو پروتئين
222 82106 آلفافتوپروتئين مايع آمونيون
223 80213 (پروستات اسپسيفيك آنتي ژن)PSA
224 80528 Free P.S.A
225 80529 (S.H.B.G)Sex  Hormon Binding  Globolin PSA
226 80214 (9_CA19)كارسينوم آنتي ژن 9_19
227 80215 (CA 15_3) كارسينوم آنتي ژن 3_15
228 80216 (CA 125) كارسينوم آنتي ژن 125
229 80217 تومورماركرهاي درج نشده ديگر
رديف كد بين المللي نوع خدمات: خون شناسي
230 85023 CBC هموگلوبين ، هماتوكريت ، شمارش گلبول قرمز و سفيد و پلاكت ، انديسهاي سلولي  و ديفرانسيا سيون
231 85048 شمارش WBC به تنهايي
232 85018 HB اندازه گيري هموگلوبين .
233 85013 Hct اندازه گيري هماتوكريت
234 85044 شمارش رتيكولوسيتها
235 85590 شمارش پلاكتها
236 85651 سديمانتاسيون
237 80225 تجسس سلول LE
238 80226 شمارش ائوزينوفيل خون در ميلي متر مكعب
239 80227 شمارش ائوزينوفيل  در ترشحات بيني
240 80228 شمارش ائوزينوفيل در ادرار
241 85555 تست شكنندگي گلوبولهاي قرمز( Osmotic Fragility Test)
242 80230 Sickle prep
243 83051 هموگلوبين پلاسما
244 80232 آزمايش مستقيم خون از نظر انگلها نظير مالاريا ، بورليا ، ترپيانوزوم و ...
245 85441 تجسس اجسام هاينز در خون محيطي
246 80234 Red Cell Mass
247 80235 Total Blood Volume
248 80236 Total  PlasmaVolume
رديف كد بين المللي نوع خدماتانعقاد
249 85002 تعيين زمان سيلان خون (BT)
250 80239 زمان سيلان با روش IVY
251 85345 زمان انعقادخون (CT)
252 85610 PT  با تعيين ميزان I.N.R
253 85730 PTT
254 85384 تعيين مقدار فيبرينوژن
255 80244 تست حل شدن فيبرين
256 80245 تست مصرف پروترومبين
257 85670 تعيين زمان ترومبين
258 85635 تعيين زمان رپتيلاز
259 80248 تعيين ميزان فاكتورهاي انعقادي هر يك به تنهايي (كمي)
260 85362 بررسي مواد حاصل از تخريب فيبرين FDP
261 85360 ليز شدن اوگلوبولين (ELT)
262 85245 اندازه گيري ون ويلبراند فاكتور
263 85290 ميزان فاكتور XIII( كيفي )
264 80253 ميزان فاكتور III پلاكتي
265 85302 ميزان پروتئين C
266 85305 ميزان پروتئين S
267 85300 آنتي ترومبينIII يا ساير مهاركننده هاي فاكتور انعقادي و ضد انعقادي و ون ويلبراند فاكتور
268 85576 تجمع پلاكتها به ازاي هرمعرف
269 80258 تست چسبندگي پلاكت
270 80259 تست ركالسيفيكاسيون پلاسما (PRT)
271 80260 اندازه گيري آنتي ژن هر كدام از فاكتورهاي انعقادي با روش راكت ايمونوالكتروفورزيس
272 85170 جمع شدن لخته (Clot Retraction)
رديف كد بين المللي نوع خدمات: بانك خون
273 86022 آنتي بادي ضد پلاكتي بروش فلوسايتومتري
274 80263 آنتي بادي ضد پلاكتي بروش IF
275 85379 تعيين مقدار D - Dimer
276 80265 اندازه گيري (Post Venous acclusion PVO - ELT EuglObulin lysis time)
277 80266 plasminogen inhibitor(PAI/activator)اندازه گيري
278 80267 اندازه گيري ( PlasminogenTPA(Tissue activator
279 80268 (PC- Rprotein C ( Activated Resistance
280 86900 تعيين گروه خونيA,B,O,RH,DU
281 80271 تعيين ژنوتيپ( RH(E,e,C,c هركدام
282 80272 آزمايش پانل سل (تشخيص آنتي باديهاي غير طبيعي در سرم)
283 86904 كراسماچ استاندارد
284 80274 كراسماچ به روش فلوسايتومتري
285 86880 تست كومبس مستقيم
286 86885 تست كومبس غير مستقيم
287 80277 آنتي بادي Screening ( تجسس آنتي بادي )
288 80278 تعيين آنتي ژنهاي ساير گروههاي خوني ديگر ( مانند Kell )
289 86910 ردابوت Paternity test
290 86927 آماده سازي (گرم كردن ) پلاسما تازه منجمد شامل هر واحد
291 80282 پلاسما فرزيس درماني براي هر 500 سي سي
292 86805 انجام تست WBC كراسماچ جهت پيوند
293 86807 Panel reactive Abجهت پيوند
294 86812 HL,A,TYPING,C,B,Aتنها يك آنتي ژن (مانندB5 يا B27 )
295 86813 C،B،A ,  HLA ،Typing چند آنتي ژن
296 80530 بررسي HLA Typing كلاس I
297 80531 بررسي HLA Typing كلاس II
298 80566 بررسيCD  ماركرها به ازاء هر ماركر به روش فلوسايتومتري
299 86816 HLA Typing  DQ/DR تنها يك آنتي ژن
300 86817 HLA Typing  DQ/DR چند آنتي ژن
301 86821 MLC HLA,  Typing
302 86822 PLC  HLA  ,Typing
303 80291 تهيه و تزريق لنفوسيت براي درمان سقط هاي عادتي
304 80292 تعيين سكرتور ، غيرسكرتور ، و نيمه سكرتور (بزاق)
305 80293 تعيين تيتراژ Immune Anti A_ Immune Anti B, Immune Anti A+B هر كدام
306 80294 بررسي اتوايمون آنتي بادي در سرم بيماران
307 80295 فصد درماني
308 80296 انجام CIC در خون (Circulating immune Complexes)
309 80297 اتوهموليز
رديف كد بين المللي نوع خدمات: سرولوژي و ايمونولوژي
310 86140 CRP  به روش كيفي
311 861401 CRP  به روش كمي
312 80301 RF
313 805321 به روش كمي RF
314 80533 منوتست
315 86592 تست تشخيص سيفليس مانندRPR  ,VDRL
316 80303 آزمايش رايت
317 80304 كومبس رايت
318 80305 آزمايش 2 مركاپتو اتانول
319 80534 ويدال
320 80306 ASOتيتر
321 80307 جستجوي آنتي بادي هتروفيل (آزمايش پل بونل)
322 86580 PPDتست توبركولوز
323 80309 تست كازوني
324 80310 Pregnancy test  از طريق ادرار
325 80311 تست حاملگي به روش كمي از طريق ادرار
326 86038 آزمايش ANA بروش ايمونوفلورسانس
327 80313 آزمايش ليستريا بروش ايمونو فلورسانس
328 80314 آزمايش مايكوپلاسما برروش ايمونو فلورسانس
329 80315 ANCA
330 86384 NBT
331 80318 Killing
332 86155 Chemotaxia
333 80320 opsonin
334 80321 فاگوسيتوز
335 80322 بتا - 2 ميكروگلوبولين
336 80323 Sucrose hemolysis test
337 80324 Hams test
338 86157 تيترآگلوتينينهاي سرد
339 80535 Cold  همولايزين
340 80326 Alpha heavy chain
341 86215 Anti- DNA
342 80328 استفاده از PCR  براي تشخيص آللهاي DQBI, DQAI, HLA   هر يك به تنهايي و تعيين پرايمرها
343 80329 استفاده از PCR براي تش خيص آللهاي  DRB3 ،DRB2، DRB1، HLA  هر يك به تنهايي تعيين پرايمرها
344 80330 استفاده از PCR براي تشخيص ساير عوامل بيماري
345 80331 فنوتيپ T-cell, B-cell  بروش فلوسايتومتري
346 80332 فنوتيپ T-cell, B-cell  ساير روشها
347 80536 LTT ترانسفورماسيون لنفوسيتي
348 80333 فنوتيپ T4،T8
349 80334 فنوتيپ T4،T_cell, B_cell كامل
350 86762 آنتي بادي روبلا يا IgG
351 80336 روبلاآنتي بادي  IgM
352 80339 آنتي بادي (CMV (IgG
353 80340 آنتي بادي ( CMV (IgM
354 87274 آنتي بادي (HSV(IgG
355 80342 آنتي بادي (HSV(IgM
356 87299 آنتي بادي (FTA(IgG
357 80345 آنتي بادي (FTA(IgM
358 872991 آنتي بادي  ( Toxo( IgG
359 80348 آنتي بادي  ( Toxo( IgM
360 86631 آنتي بادي كلاميديا (IgG)
361 80351 آنتي بادي كلاميديا (IgA)
362 80352 آنتي بادي كلاميديا (IgM)
363 86738 آنتي بادي مايكوپلاسما (IgG)
364 80354 آنتي بادي مايكوپلاسما (IgM)
365 86677 آنتي بادي هليكوباكتر(H-pylori (IgG
366 80356 آنتي بادي هليكوباكتر (H-pylori( IgA
367 80537 آنتي بادي هليكوباكتر  (H-pylori( IgM
368 80538 تشخيص هليكوباكتر به روش ايمونوبلاتينگ
369 80539 آنتي بادي فاسيولا
370 80540 آنتي بادي توكسوكارا
371 80541 آنتي بادي VZV
372 80542 آنتي بادي mumps
373 80543 آنتي بادي measles
374 80544 آنتي بادي E.B.V
375 80545 آنتي بادي(  T.B  (  IgG،IgM  هر كدام به تنهايي
376 80357 آنتي بادي فسفوليپيد
377 86147 آنتي بادي كارديوليپين
378 80359 (آنتي ميتوكندريال آنتي بادي )AMA
379 80360 ( آنتي بادي عليه ماهيچه هاي صاف  )ASM
380 80361 تجسس آنتي بادي ضد اسپرم
381 86800 آنتي بادي تيروگلوبولين
382 80364 آنتي بادي كالاآزار
383 80365 آنتي بادي بر عليه Amoebiasis
384 80546 آنتي بادي بر عليه كيست هيداتيك
385 80366 تعيين زنجيره هاي سبك كاپا و لامبدا
386 80367 لوپوس آنتي كوآگولانت
387 86353 (ترانسفورماسيون لنفوسيت)LTT
388 87390 HIV_MIX به روش الايزا
389 80560 HIV_P24Antigen به روش الايزا
390 80561 (Anti HBc(Igm به روش الايزا
391 80562 HAV به روش الايزا
392 87340 HBsAg به روش الايزا
393 86707 HBe Ag به روش الايزا
394 87350 Anti Hbe به روش الايزا
395 86706 Anti HBs به روش الايزا
396 86704 Anti HBc به روش الايزا
397 80563 آنتي HBC  اندازه گيري آنتي اكسيدانها
398 80375 تست تائيدي HIV يا HCV يا ....(WesternBlot)
399 87449 HTLV-I  به روش الايزا
400 874491 HTLV-II  به روش الايزا
401 873501 HDVياHEV  به روش الايزا
402 86803 Anti HCV به روش الايزا
403 82785 آزمايش IgE به روش RIA (راديو ايمونواسي) ياالايزا
404 86162 آزمايش CH50 به روش الايزا (آنزايم لينك ايمونو سوربيتينگ اسي)
405 80382 آزمايش CH50 به روش هموليزين (RBC حساس شده  )
406 82784 آزمايشIgM،IgA،IgG بروش RID  هركدام به تنهايي
407 827841 آزمايشIgM،IgA،IgG،IgD بروش ELISA هر كدام به تنهايي
408 86160 آزمايشc3،c4،c6،c7،c8،c9 _ ترانسفرين بروشRID ، EIA  هركدام به تنهايي
409 80547 C1q
410 82103 آلفا_1_آنتي تريپسين
411 82787 ساب كلاسهاي ايمونوگلوبولينها مانندIgG1،2،3،4
412 86331 ژل ديفوژن كيفي (روش اشترلوني ) براي هر آنتي بادي يا آنتي ژن
413 86378 (فاكتور مهار كننده مهاجرت )MIF
414 82595 كرايوگلوبولين (كيفي)
415 82585 كرايوفيبرينوژن (كمي)
رديف كد بين المللي نوع خدمات: ميكروب شناسي
416 87086 كشت ادرار، كلني كانت و آنتي بيوگرام
417 87045 Stool/Culture كشت مدفوع وآنتي بيوگرام هر بار
418 87040 كشت خون و آنتي بيوگرام هر بار
419 87060 كشت گلو
420 80397 كشت سالك(ليشمانيا)
421 80398 بررسي مستقيم زخم از نظر سالك
422 80399 كشت بيهوازي (مانند مايع آسيت و مايع پلور)
423 80548 كشت ترشحات عمومي (مثل گوش ، بيني ، زخم) از نظر باكتري و قارچ
424 80549 كشت واژن
425 86771 شيگلا (تعيين گروه)
426 80403 اوره آز براي هليكوباكتر
427 83019 هليكوباكترپيلوري ، تست تنفسي شامل كيت جمع آوري نمونه
428 80405 مستقيم و كشت هليكوباكتر
429 87110 كشت كلاميديا
430 87109 كشت مايكوپلاسما
431 80408 آزمايش باسيل كخ مستقيم
432 80409 كشت و آنتي بيوگرام ميكروب سل ( حداقل با استفاده از 3 نوع آنتي بيوتيك)
433 87220 آزمايش مستقيم قارچ
434 87101 كشت از نظر قارچ
435 87177 آزمايش مدفوع از نظر انگل ( با روشهاي مستقيم  وتغليظي)
436 82270 تجسس خون مخفي در مدفوع هرنوبت
437 80414 اسكاچ تست
438 80415 گرفتن نمونه و بررسي جهت حشره گال
439 82705 تعيين ميزان چربي تام مدفوع (24 تا 48 ساعته)
440 87252 تشخيص ويروس ، كشت سلولي و مراقبت
رديف كد بين المللي نوع خدمات: آزمايشهاي متفرقه
441 80419 آزمايش كامل اسپرم
442 82757 اندازه گيري فروكتوز مايع مني
443 80421 تست بعد از مقاربت (PCT)
444 80422 آزمايشات روتين مايعات بدن ، شامل نخاع ، مايع مفاصل ، مايع آسيت مايع پلور و قند ، پروتئين و شمارش گلبولها
445 80423 آزمايش مستقيم از ترشحات و رنگ آميزي (مانند ترشحات  گوش، بيني، واژينال و غيره )
446 80550 Hypo osmotic swelling test
رديف كد بين المللي نوع خدمات: سيتوپاتولوزي
1 80551 حق فني سيتوپاتولوزي
2 80552 پذيرش نمونه هاي سيتولوژي شامل ثبت و دريافت نمونه  و گزارش و نگهداري آن
3 88107 سيتوپاتولوژي مايعات ، روش تغليظ ، اسمير و بررسي به جز  نمونه هاي حاصل از گردن رحم يا واژن
4 88125 سيتوپاتولوژي ، پزشكي قانوني  (مانند اسپرم )
5 88130 تعيين كروماتين جنسي ، اجسام بار(Barr bodies)
6 88140 تعيين كروماتين جنسي ، اسمير خون محيطي ،   PMN_ Drumsticks
7 88155 سيتوپاتولو ژي ، اسميرها ، گردن رحم يا واژينال ، تا 3 اسمير همراه با بررسي دقيق هورموني نظير      Estrogenic Index/ Maturatio Index / Karyopyknotic Index
8 80553 پاپ اسمير مخصوص مراكز بهداشتي درماني
9 80554 سيتوپاتولوژي نمونه ادرار
10 80555 برداشت به طريق سوزن ظريف (F.N.A) بافتهاي سطحي نظير (تيرئيد، پستان، پروستات)
11 80556 بررسي ميكروسكوپي و گزارش (F.N.A)
12 80557 بيوپسي مغز استخوان بررسي ميكروسكوپي و گزارش آن ميكروسكوپي و گزارش
13 80558 آسپيراسيون مغز استخوان با يا بدون سل بلاك بررسي و گزارش ميكروسكوپي
14 88300 سطح 1- آسيب شناسي تشريحي ، تنها بررسي ظاهري بافت
15 88302 سطح 2- آسيب شناسي تشريحي ،  بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميكروسكوپي ) شامل :
883021 1- لوله فالوپ ، عقيم سازي
883022 2-انگشتان دست / پا ، آمپوتاسيون ، تروماتيك
883023 3- فوراسكين ( پره پوس ) ، نوزاد
883024 4- ساك فتق ، در محل
883025 5-ساك هيدروسل
883026 6- پوست ، ترميم  پلاستيك
883027 7- گانگليون سمپاتيك
883028 8=  بيضه ها ، اخته كردن (كاستراسيون)
883029 9-مخاط واژن ، تصادف
8830210 10- وازدفران ، عقيم سازي
16 88304 سطح 3 - آسيب شناسي تشريحي،بررسي ظاهري بافت ريز بيني(ميكروسكوپي) شامل:
883041 1-سقط،القايي
883042 2-آبسه
883043 3-آنوريسم - شرياني/بطني
883044 4- تگ(زائده)آنوس (مقعد )
883045 5- آپانديس
883046 6-  شريان،پلاك آتروماتوس
883047 7-  كيست غدد  بارتولن
883048 8- بورسا ،كيست
883049 9- بافت كارپال تانل
8830410 10- غضروف ، تراشيدن
8830411 11- كلسته آتوما
8830412 12- ملتحمه ، بيوپسي
8830413 13- قرنيه
8830414 14- بافت كانتر كچردوپوئيترين
8830415 15- سرفمور ، بجز شكستگي
8830416 16- شقاق(فيسور)/فيستول
8830417 17- فور سكين(پره پوس) ، بجز نوزاد
8830418 18- كيسه صفرا
8830419 19- گانگليون كيست
8830420 20- هماتوم
8830421 21- هموروئيد
8830422 22- هيداتيد مورگاگني
8830423 23- ديسك بين مهره اي
8830424 24- مفصل ، لوزبادي
8830425 26- نوروما - مورتون / تروماتيك
8830427 27- سينوس / كيست پايلونيدال
8830428 28- پوليپ ، التهابي - بيني / سينوس
8830429 29- بافت نرم ، دبريدمان
8830430 30- اسپرماتوسل
8830431 31- تاندون / تاندون شيت (غلاف)
8830432 32- زائده بيضه
8830433 33- ترومبوس يا آمبولي
8830434 34- لوزه و / يا آدنوئيد
8830435 35- واريكوسل
8830436 36- وازدفران ، بجز عقيمي
8830437 37- وريد، واريكوزيتي
8830438 38- سقط - خودبخود / فراموش شده
8830439 39- شريان ، بيوپسي
8830440 40- اگزوستوز استخوان
8830441 41- انتهاها ، آمپوتاسيون ، ترماتيك
8830442 42- ليوميوم ، ميومكتومي رحمي - بدون رحم
8830443 43- جفت ، به جز سه ماهه سوم
17 88305 سطح 4 - آسيب شناسي تشريحي ، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل :
883051 1- پستان ، بيوپسي
883052 2- پستان ، ماموپلاستي كاهنده
883053 3- برونش ، بيوپسي
883054 4- سرويكس ، بيوپسي
883055 5- كولون ، بيوپسي
883056 6- دئودونوم ، بيوپسي
883057 7- آندوسرويكس ، كورتاژ/ بيوپسي
883058 8- آندومتر،  كورتاژ/ بيوپسي
883059 9- مري ، بيوپسي
8830510 10- لوله فالوپ ، حاملگي نابجا و يا تشخيصي
8830511 11- سرفمور ، شكستگي
8830512 12- انگشتان دست / پا ، آمپوتاسيون ، غيرتروماتيك
8830513 13- لثه / مخاط دهان ، بيوپسي
8830514 14- دريچه قلب
8830515 15- مفصل / رزكسيون
8830516 16- حنجره ، بيوپسي
8830517 17- لب ، بيوپسي / رزكسيون گوه اي (وج)
8830518 18- ريه ، بيوپسي ترانس برونشيال
8830519 19- مخاط بيني ، بيوپسي
8830520 20- نازوفارنكس / اوروفارنكس ، بيوپسي
8830521 21- ادنتوژنتيك / دنتال سيست
8830522 22- امنتوم (چادرينه) ، بيوپسي
8830523 23- تخمدان همراه يا بدون لوله ، غيرنئوپلاستيك
8830524 24-تخمدان ، بيوپسي / رزكسيون گوه اي (وج)
8830525 25- غده  پاراتيروئيد
8830526 26- پريتوان (صفاق) ، بيوپسي
8830527 27- تومور هيپوفيز
8830528 28- پلور / پريكارد _ بيوپسي / بافت
8830529 29- پوليپ ، سرويكال / آندومتريال
8830530 30- پوليپ معده / روده كوچك
8830531 31- پروستات ، بيوپسي سوزني
8830532 32- پروستات ، تي يو آر (TUR)
8830533 33- غده بزاقي ، بيوپسي
8830534 34- سينوس ، پارانازال بيوپسي
8830535 35- روده كوچك ، بيوپسي
8830536 36- بافت نرم بجز تومور / توده / ليپوم / دبريدمان
8830537 37- طحال
8830538 38 - معده ، بيوپسي
8830539 39- سينوويوم
8830540 40- بيضه ، بجز تومور / بيوپسي / اخته كردن (كاستراسيون)
8830541 41- مجراي تيروگلوس / كيست شكاف برانكيال
8830542 42- زبان ، بيوپسي
8830543 43- لوزه ،  بيوپسي
8830544 44- ناي ( تراشه) ،  بيوپسي
8830545 45- حالب ،  بيوپسي
8830546 46- اورترا (مجراي ادرار)،  بيوپسي
8830547 47- مثانه ،  بيوپسي
8830548 48- واژن،  بيوپسي
8830549 49- وولوا/ لابيا،  بيوپسي
8830550 50- چشم ، انوكليشن
8830551 51- ريه ،  بيوپسي گوه اي (وج)
8830552 52- ميوكارد ،  بيوپسي
8830553 53- تومور ادونتوژنيك
8830554 54 - تخمدان با يا بدون لوله ، نئوپلاستيك
8830555 55- پانكراس   بيوپسي
8830556 56- جفت ،  سه ماهه سوم
8830557 57- پروستات ، به جز رزكسيون راديكال
8830558 58- غده بزاقي
8830559 59- روده كوچك رزكسيون ، بجز تومور
8830560 60- توده بافت نرم (بجز ليپوم ) - بيوپسي / اكسيژن
8830561 61- تيروئيد، توتال / لوب
8830562 62- حالب ، رزكسيون
8830563 63- مثانه ، تي يو آر (TUR)
18 88307 سطح 5- آسيب شناسي تشريحي ، بررسي ظاهري  بافت و ريز بيني (ميكروسكوپي) شامل :
883071 1- كليه ، بيوپسي
883072 2- لنف نود ، بيوپسي
883073 3- عضله ، بيوپسي
883074 4- عصب ، بيوپسي  تشخيص مديكال
883075 5-پوست
883076 6- استخوان ، بيوپسي  يا كورتا‍ ژ
883077 7- مغز، بيوپسي
883078 8- مغز / مننژ، رزكسيون تومور
883079 9-پستان ، ماستكتومي - پارشيال / ساده
8830710 10- سرويكس ، كونيزاسيون (برداشتن مخاطي)
8830711 11- انتهاها ، آمپوتاسيون ، غيرتروماتيك
8830712 12- كبد ، بيوپسي - سوزني / گوه اي (وج)
8830713 13- مدياستن ، توده اي
19 88309 سطح 6- آسيب شناسي تشريحي ، بررسي ظاهري  بافت  و ريز بيني (ميكروسكوپي) شامل :
883091 1- آدرنال ، رزكسيون
883092 2- رحم ،بايا بدون لوله ها و تخمدانها
883093 3- كليه ، نفركتومي توتال / پارشيال
883094 4- حنجره ، پارشيال / توتال رزكسيون
883095 5- كبد ، رزكسيون پارشيال
883096 6- لنف نود ، رزكسيون رژيونال
883097 7- رحم ، با يا بدون لوله ها و تخمدانها
883098 8- معده ، ساب توتال / توتال رزكسيون بجز براي تومور
883099 9- رزكسيون استخوان
8830910 10- پستان ، ماستكتومي ، به همراه عقده هاي لنفاوي ناحيه
8830911 11- كولون ، رزكسيون ، سگمنتال به علت تومور
8830912 12- كولون ، رزكسيون توتال
8830913 13- مري ، رزكسيون پارشيال / توتال
8830914 14- اندامها ، ديس آرتيكولاسيون
8830915 15- جنين ، با ديسكسيون
8830916 16- حلق ، رزكسيون پارشيال / توتال به همراه عقده هاي لنفاوي ناحيه
8830917 17- ريه ، رزكسيون توتال / لوب / سگمنت
8830918 18- پانكراس ، رزكسيون توتال / ساب توتال
8830919 19- پروستات ، رزكسيون راديكال
8830920 20- روده باريك ، رزكسيون به علت تومور
8830921 21- تومور بافت نرم ، رزكسيون به علت تومور
8830922 22- معده ، رزكسيون ساب توتال به علت تومور
8830923 23- بيضه ، تومور
8830924 24- زبان / لوزه - رزكسيون به علت تومور
8830925 25- مثانه ، رزكسيون پارشيال / توتال
8830926 26- رحم ، همراه يا بدون لوله و تخمدانها ،  نئو پلاستيك
8830927 27- وولوا ، رزكسيون توتال / ساب توتال
20 88311 عمل دي كالسيفيكاسيون
21 88312 رنگ آميزي اختصاصي ، گروه يك براي ميكرو ارگانيزم ها
22 88313 رنگ آميزي اختصاصي ، گروه دو رنگ آميزيهاي
23 88318 هيستو شيمي براي تعيين تركيبات شيميايي (مانند مس ، روي)
24 88319 هيستو شيمي يا سيتو شيمي براي تعيين آنزيمهاي تشكيل دهنده هر يك
25 80564 رنگ آميزي ايمونولوژي براي هر آنتي بادي ويروس DNA به روش Flow , IMAGE
26 88321 مشاوره و گزارش لامهايي كه در جاي ديگري تهيه شده اند .
27 88323 مشاوره و گزارش مواردي كه نياز به تهيه لام دارند
28 80448 فروزن سكشن و يا مشاوره در اطاق عمل
29 88342 ايمونوهيستوشيمي(شامل ايمونوپروكسيداز بافتي)هرآنتي بادي
30 88346 مطالعه ايمونوفلوئورسانس، هرآنتي بادي، روش)
31 88347 مطالعه ايمونوفلوئورسانس، هرآنتي بادي، روش  غيرمستقيم (ايمونوهيستوشيمي)
32 88348 ميكروسكوپ الكتروني، تشخيص
33 88349 ميكروسكوپ الكتروني، اسكنينگ
رديف كد بين المللي نوع خدمات: سيتوژنتيك
1 80559 پذيرش سيتوژنتيك
الف - كشت سلول و بافت
2 88230 كشت لنفوسيت هاي خون محيطي براي ناهنجاريهاي كروموزمي حداقل 2 كشت
3 80462 بررسي شكستگي كروموزم   FragX    (چهاركشت   )
4 80463 شكنندگي كروموزومها ( فانكوني - سندروم بلوم ...) (چهار كشت )
5 88233 كشت پوست و هر بافت توپر ديگر
6 88235 كشت سلولهاي پرزهاي جفتي
7 882351 كشت سلولهاي مايع آمنيون
8 88237 كشت سلولهاي مغز استخوان
9 88239 بافتهاي مختلف ( طبيعي و تومورال)
ب- بررسي كروموزومي
10 88245 بررسي كروموزومي براي سندرم هاي شكنندگي كروموزوم بررسي كلي 25 سلول ( SCE شكنندگي و مطالعه دقيقب 5 سلول يك كاريوتايپ با روش نواري ) نمونه سندرم بلوم
11 88248 بررسي كروموزومي براي سندرم هاي شكنندگي كروموزوم بررسي كلي 100 سلول ومطالعه دقيق 20 سلول دو  كاريوتايپ ، ( كم خوني فانكوني ، آتاكسي تلاژكتازي )
12 88250 بررسي شكنندگي كروموزم ( FragX ) بررسي كلي 100 سلول و مطالعه بيست سلول دو كاريوتايپ به روش نواري
13 88262 بررسي 10_15 سلول دو كاريوتايپ با روش نواري ( سيتوژنتيك روتين )
14 88263 بررسي كلي 50 سلول براي موزائيسم دو كاريوتايپ با روش نواري
15 88267 بررسي سلولهاي مايع آمنيون و پرزهاي جفتي ( 15 سلول ) يك كاريوتايپ با روش نواري
16 88280 كاريوتايپ اضافي براي هر مطالعه
17 88283 روش نواري اختصاصي اضافي براي هر روش
18 80478 FISH براي هرprobe
19 88285 بررسي سلولهاي اضافي بيش از 15 سلول
20 88289 مطالعه با قدرت تفكيك بالا
21 88299 ساير مطالعات سيتوژنتيك
رديف كد بين المللي نوع خدماتژنتيك مولكولي
22 80482 استخراج DNA
23 80483 استخراج RNA
24 805641 شناسايي كروموزوم حامل جهش از طريق RFLP/ PCR
25 80485 بررسي متيلاسيون
26 80486 تكنيك ساترن
27 80487 دات بلات يا اسلات بلات
28 80488 بررسي ميكرودلسيونها ( تركيبي از PCR و ساترن بلات )
29 80489 بررسي حذف از طريق PCR
30 80490 بررسي تكرارهاي نوكلئوتيدي سه گانه
31 88491 بررسي تكرارهاي ژنومي
32 80492 تعيين نوع DNA
33 80493 تعيين جهش با روش PCR
34 80494 كشف جهش با روش SSCP
35 80495 كشف جهش با روش Gel Gradient Denaturation Electorphores
36 80496 تعيين توالي براي هر نوع نوكلئوتيد
37 80497 RT/PCR كيفي
38 80498 RT/PCR كمي
39 80499 تفسير و گزارش
رديف كد بين المللي نوع خدمات: پزشكي قانوني
1 80500 جستجو و تعيين مقدار هر يك از سموم در خون و ساير نمونه ها
2 80501 آزمايش تشخيصي از لكه هاي خون
3 80502 آزمايش كامل سم شناسي روي مواد غذائي يا امعاء  و احشاء
4 80503 آزمايش مواد نامعلوم از نظر نوع و سميت
5 80504 آزمايش مواد غذائي براي هر آزمايش
6 80505 تعيين گروه خون لكه ها و مو و تجسس اسپرم
7 80506 تشخيص  CO در نمونه خون جسد
8 80507 تعيين نوع دارو و ماده مخدر در ادرار جسد
9 80508 تعيين نوع دارو و ماده مخدر در خون جسد
10 80509 تعيين گروه ABH
     

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت به آزمایشگاه سعید تعلق دارد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت : توسط پارسیان مهر